1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en alle overeenkomsten met, Primerelay.
  2. Algemene Voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Primerelay niet bindend en niet van toepassing.
  3. Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig is/zouden zijn of nietig wordt/worden verklaard, laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen onverlet.
  4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 2. Offertes en overeenkomsten
  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Primerelay gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Primerelay schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Een offerte of aanbieding van Primerelay heeft altijd een geldigheidsduur van veertien dagen. Primerelay heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen.
  3. Overeenkomsten komen uitsluitend schriftelijk tot stand. Een overeenkomst wordt in eerste instantie afgesloten voor drie maanden, tenzij anders is overeengekomen. Daarna wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend met één kalendermaand verlengd tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
  4. Voor zover de opdrachtgever zich laat vertegenwoordigen dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de opdrachtgever aan te tonen.
 3. Beëindigen
  1. Beëindiging van deze overeenkomst kan, na de eerste drie maanden, door elk der partijen per kalendermaand, schriftelijk of per e-mail, geschieden.
  2. Primerelay heeft het recht om, in geval van niet-tijdige betaling, contractbreuk of enig andere verplichting welke door cliënt niet nagekomen wordt, zulks ter beoordeling van Primerelay, de betreffende server(s) en/of services uit te schakelen. Primerelay kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding voor het verlies van data, vergoeding voor indirecte schade en/of gevolgschade of vergoeding voor schade wegens gederfde omzet of winst. Indien tot uitschakeling/deactivering van server(s) en/of services wordt overgegaan zal Primerelay opdrachtgever hierover minimaal vijf werkdagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail, informeren.
  3. Primerelay heeft het recht om de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen indien:
   • opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet.
   • opdrachtgever informatie verspreidt welke in strijd is met de (inter-) nationale wet- en regelgeving.
   • opdrachtgever tekst en/of images verspreidt welke (kinder-)pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van Primerelay.
   • opdrachtgever ongevraagd e-mail verstuurt (het zogenaamde spammen).
   • opdrachtgever aanzet geeft tot oproer, zeker in het geval dit aanleiding geeft tot aanvallen (oa floods en (d)dos-en) (van buitenaf) op het Primerelay netwerk of het netwerk van Primerelays provider.
   • opdrachtgever zonder toestemming andere computers op het internet binnendringt, het 'cracken' waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel danwel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 4. Tarieven en betalingsvoorwaarden
  1. Primerelay behoudt het recht voor haar tarieven te wijzigen. Opdrachtgever zal hierover minimaal zestig dagen van tevoren, schriftelijk of per e-mail, op de hoogte gesteld worden. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van de inwerkingtreding van deze wijziging.
  2. Alle in de website of anderszins genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders wordt aangegeven.
  3. De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst met Primerelay. Tot installatie van de server(s) wordt overgegaan na betaling van de eerste factuur van Primerelay.
  4. Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Primerelay aan te geven bankrekeningnummer.
  5. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte bedragen onjuist zijn kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de op de rekening vermelde datum, schriftelijk of per e-mail, bezwaar aantekenen. Primerelay zal na ontvangst hiervan een onderzoek instellen en opdrachtgever binnen één week hierover informeren.
  6. Indien opdrachtgever niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft Primerelay het recht om, na dertig dagen na de factuurdatum, de vordering zonder nadere aankondiging, uit handen te geven. Alle daarbij komende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede de wettelijke rente zullen op de opdrachtgever verhaald worden.
 5. Dienstverlening en onderhoud
  1. Primerelay zal, voor zover rederlijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om het gebruik van haar servers en services in stand te houden gedurende zeven dagen per week en vierentwintig uur per dag.
  2. Opdrachtgever dient een storing na constatering aan Primerelay te melden.
  3. Primerelay zal de storing, binnen haar technische en fysieke mogelijkheden, zo snel mogelijk opheffen.
  4. Het opheffen van storing(en) welke niet het gevolg zijn van nalatigheid van Primerelay komen voor rekening van de opdrachtgever c.q. veroorzaker, voor zover deze bekend is.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Primerelay is bij haar werkzaamheden afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Primerelay weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Primerelay kan derhalve nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade voortkomend uit de relatie met Primerelay of het verbreken ervan.
  2. In het geval van toerekenbare tekortkoming van Primerelay in de nakoming van de overeenkomst is Primerelay slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade, of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. In geval van overmacht (force majeure) is Primerelay niet gehouden tot het doen van enige schadevergoeding. Onder overmacht te verstaan al hetgeen in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen.
  4. Voor schade aan Primerelay of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 3.3 is de opdrachtgever aansprakelijk.
  5. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens Primerelay, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen naar verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.
 7. Overige bepalingen
  1. Opdrachtgever verplicht zich te houden aan de letter van de wet, aangaande het copyright. Het is opdrachtgever niet toegestaan tekst en/of afbeeldingen naar de server te uploaden als niet zeker is dat opdrachtgever ook het copyright bezit.
  2. Het gebruik van scripts en andere programma's op de Primerelay servers is toegestaan zolang dit het functioneren van de betreffende server(s) niet in gevaar brengt.
  3. Er mogen door opdrachtgever geen private-range (als bedoeld in RFC 1918) IP nummers gebruikt worden. Alleen door Primerelay aangewezen IP nummers mogen worden gebruikt.
  4. IP nummer(s) welk(e) door cliënt in bruikleen is (zijn), blijft (blijven) eigendom van Primerelay. Op geen enkele wijze, noch in de vorm van permanent gebruik noch bij semi-permanent gebruik kan de cliënt aanspraak maken op de IP nummer(s).
  5. De gebruikersnaam en/of wachtwoorden zijn persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Primerelay gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen.
  6. Primerelay vervult bij de aanvraag van domeinnamen en/of IP adressen slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 8. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 11 oktober 2001.
  2. Indien een opdrachtgever wijzigingen en/of aanvullingen in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden opzeggen. Voorwaarde hierbij is dat de opdrachtgever de opzegging binnen twee weken, schriftelijk of per e-mail, na bekendmaking van de wijzigingen/aanvullingen, bij Primerelay meldt.
  3. Bij een geschil zullen partijen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.


Algemene voorwaarden vof Primerelay versie 1.0, 11 oktober 2001

Domein beschikbaar?

Controleer hier of uw domein nog beschikbaar is!